Všeobecné obchodní podmínky Skupiny JIP

Všeobecné obchodní podmínky společností Skupiny JIP

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se uplatní při jakékoliv objednávce nebo nákupu zboží u společností Skupiny JIP (dále jen „prodávající“) registrovaným kupujícím (dále jen „kupující“). Aktuální seznam společností Skupiny JIP je zveřejněn ZDE. Obchodní podmínky se stávají neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy a součástí rámcových smluv o dodávkách zboží či služeb, byla-li taková mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena. Vždy aktuální verze platných obchodních podmínek je zveřejněna na webových stránkách prodávajícího na odkazu www.jip-potraviny.cz. Před učiněním objednávky je kupující vždy povinen seznámit se s aktuálním zněním veškerých obchodních podmínek.

Odběratel má právo uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem následovně:

 1. a. Prostřednictvím nákupu zboží na prodejnách Cash&Carry.
 2. b. Na základě registrace kupujícího způsoby uvedenými níže.
 3. c. Odesláním objednávky prostřednictvím webové služby pro registrované zákazníky - e-objednávka.

Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

Předmětem koupě dle těchto obchodních podmínek je dodávání zboží, zejména potravin, nápojů, drogistického zboží, tabákových výrobků a nepotravinářského zboží pro gastro a domácnost (ostatní nepotravinářské zboží) (dále v těchto podmínkách jako „zboží“).

Registrace kupujícího

Registrace každého kupujícího probíhá v rámci obchodní komunikace prostřednictvím našich obchodních zástupců. Každý kupující má možnost, ve spolupráci se svým obchodním zástupcem vyplnit Kartu odběratele, ve které sdělí své základní údaje, které jsou nezbytné pro další spolupráci, informaci o provozovnách, závozových místech, specifických požadavcích na provedení závozu apod.

Subjekt s identifikačním číslem může uzavřít právě jednu registraci kupujícího. Bez řádné registrace kupujícího není možné uzavřít kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím, nestanoví-li speciální písemná dohoda mezi stranami něco jiného. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech prodávající.

Bez řádně vyplněné Karty odběratele a následné registrace v účetním programu prodávajícího není možné provádět nákupy zboží dle těchto obchodních podmínek. Při vyplnění Karty odběratele je kupující povinen uvádět pouze pravdivé, skutečné a úplné informace. Kupující se povinen informovat prodávajícího o veškerých změnách údajů, které by mohly mít vliv na řádné plnění kupní smlouvy, a to bezodkladně po nastalé změně.

Webová služba - e-objednávka

V rámci objednání, nákupu a prodeje zboží kupujícímu, může, pro tuto službu registrovaný kupující, využít služeb eshopu situovaného na stránkách www.jip-eshop.cz. Pro uzavírání těchto smluv vždy platí tyto obchodní podmínky a obchodní podmínky e-objednávka dostupné po přihlášení registrovaného uživatele na stránkách www.jip-eshop.cz.

Prodej Cash&Carry a zákaznická karta

V rámci objednání, nákupu a prodeje zboží kupujícímu, má kupující právo využít služeb prodejen Cash&Carry a získání zákaznické karty.

Registrace a nákupy na základě Zákaznické karty se řídí těmito obchodními podmínkami a samostatnými obchodními podmínkami dostupnými na stránkách společnosti www.jip-potraviny.cz/obchodni-podminky-zakaznicka-karta-jip

Prodej na základě registrace kupujícího

V rámci objednání, nákupu a prodeje zboží kupujícímu má kupující právo uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu dle těchto obchodních podmínek. Při objednání zboží v rámci e-objednávky na webových stránkách se užijí ustanovení této části podmínek obdobně. V případě registrace v prodejnách Cash&Carry se tato část použije v těch případech, kdy to není z logiky věci vyloučeno.

Uzavření kupní smlouvy

Prodávající prezentuje zboží, které kupující může objednávat různými způsoby. Prezentaci zboží v jakékoli podobě nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy, ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku zboží a potvrdí datum dodání zboží. V případě, že prodávající objednávku nepotvrdí, má se za to, že kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je nakupované zboží prodávajícím doručeno do místa určeného kupujícím.

Do doby výslovného písemného potvrzení objednávky nebo doručení zboží kupujícím a jeho převzetí nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace nabídky kupujícího.

Objednání zboží a potvrzení

Objednávka zboží ze strany kupujícího může být provedena těmito způsoby (objednávkovými systémy):

 • Telefonicky, přes OZ nebo call centrum,
 • prostřednictvím služby e-objednávka,
 • při osobní návštěvě obchodního zástupce,
 • elektronicky (email, EDI atd.)

Kupující je vždy povinen se před provedením objednávky seznámit s aktuálním zněním obchodních podmínek. Odesláním nebo odsouhlasením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Minimální výše objednávky prostřednictvím objednávkových systémů, s využitím závozu na místo určení, je 10 000 Kč bez DPH a bez obalů, s výjimkou gastronomických zařízení, pro která je stanovena minimální výše objednávky 5 000 Kč bez DPH a bez obalů, jestliže není mezi stranami smluvena minimální výše dohodou vyšší. Prodávající je oprávněn jednostranně určit (a tuto výhodu zase kdykoli odebrat) pro konkrétního zákazníka nebo skupinu zákazníků nižší minimální výši objednávek. Informace o aktuální výši Vašich objednávek Vám bude sdělena na žádost nebo elektronicky e-mailem.

Odeslaná objednávka je neodvolatelnou nabídkou na uzavření smlouvy učiněnou kupujícím. Provedením objednávky je kupující vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření ze strany prodávajícího nebo do zrušení objednávky, které může být učiněno pouze v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

Prodávající negarantuje dostupnost objednávaného zboží. Informace o dostupnosti uvedené u zboží na internetových stránkách prodávajícího jsou pouze informativní a předpokládané. Prodávající není povinen nabídku kupujícího přijmout. Prodávající může též projevit souhlas s výhradou, kterým je nabídka kupujícího odmítnuta, a kterým je učiněna nová nabídka na uzavření smlouvy s novým obsahem. V takovém případě je smlouva uzavřena až vyjádřením bezvýhradného souhlasu jedné ze smluvních stran s nabídkou druhé smluvní strany. Součástí obsahu takto uzavřené smlouvy jsou však vždy tyto obchodní podmínky, s nimiž kupující souhlasil při potvrzení původní objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-objednávce, letácích nebo jiných zdrojích sdělených prodávajícím nebo v případě, že se cena zboží s ohledem na aktuální zásoby výrazně změnila nebo v případě, že objednané zboží není u prodávajícího dostupné. Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu alternativní položku s ohledem na aktuální dostupné skladové zásoby zboží, a to zejména v případech, když výrobci nahrazují stávající výrobek jinou podobnou gramáží nebo variantou, když výrobci tabákových výrobků nahrazují původní variantu jinou kolkovou cenou nebo prodávající nahradil sortiment jinou značkou. Kupující má právo takové zboží od prodávajícího nepřevzít, kteréžto právo je povinen využít pouze při převzetí zboží.

Prodávající je oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivého zboží a případné nadměrně objednané množství zboží nedodat.

Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku nejpozději do 16:00 hodin dne předcházejícího v objednávce stanoveného nebo dohodnutého dne odběru či plánovaného závozu, a to prostřednictvím původního zvoleného způsobu objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením kupní smlouvy také v případech, kdy: a) zboží se již nevyrábí a nelze jej tedy doručit, b) akční zásoba již je nebo nejpozději v den nakládky zboží bude vyprodaná, c) pořizovací cena zboží od externích dodavatelů prodávajícího se výrazným způsobem změní. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny před dodáním zboží, bude mu tato částka vrácena na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující je oprávněn objednat si zboží s požadavkem na závoz zboží následující rozvozový den nejpozději do 14. hodiny dne předcházejícího rozvozovému dni. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího na následující den i před tímto časovým termínem.

Země původu masa, ovoce a zeleniny, alergeny

Země původu a jiné specifikace u ovoce a zeleniny, životopis u masa a ryb, bude kupujícím dostupná (viz etiketa) v okamžiku doručení zboží, a to podle aktuální skladové zásoby na provozovně, která vyřizuje poptávku kupujícího v den doručení.

Cenové a platební podmínky

Kupní cenu zboží je kupující povinen si zjistit u prodávajícího před odesláním objednávky. Ceny zboží jsou kupujícímu dostupné následujícím způsobem:

 1. telefonicky prostřednictvím informace sdělené operátory,
 2. prostřednictvím ceníků uvedených v e-objednávce,
 3. z cen uvedených v aktuálních letácích prodávajícího,
 4. vznesením dotazu na obchodního zástupce či prostřednictvím e-mailu.

Prodávající prohlašuje, že ceny uvedené v cenících v e-objednávce a v letácích mohou obsahovat tiskové chyby. Skutečná kupní cena za zboží bude vždy uvedena u jednotlivého zboží v dodacím listu zboží. V případě, že se cena objednaného zboží uvedená na e-objednávce nebo v letáku neshoduje, platí cena uvedená v dodacím listu zboží. V případě, že je rozdíl mezi kupními cenami vyšší než 10 %, má kupující právo zboží nepřevzít.

V ceně zboží je zahrnuta cena dopravy, pokud kupující dodrží limit odběru stanovený v těchto podmínkách a pokud není smluvně s kupujícím sjednáno jinak.

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží, jestliže není mezi stranami smluvně sjednán odlišný typ úhrady.

Ceny zboží uváděné při prezentaci zboží jsou zpravidla uváděné včetně i bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží uvedeného v systému dle aktuálních skladových cen.

Dodání, převzetí zboží a vratné zálohované obaly

Prodávající dodá zboží zpravidla v den, který kupující zvolil, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že by doba dodání měla být výrazně prodloužena, vyhrazuje si prodávající právo kontaktovat kupujícího ohledně dalšího postupu.

Prodávající se zavazuje usilovat o doručení v požadovaném termínu, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení v požadovaném čase, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl prodávající ovlivnit.

Místem dodání je zpravidla místo v České republice, které kupující uvedl při registraci kupujícího. Pro další místo dodání – novou provozovnu je nutné vyplnit novou registraci provozovny, a to přes zkontaktování prodávajícího nebo prostřednictvím obchodního zástupce. V případě, že zboží dopravuje kupujícímu prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží kupujícímu.

Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Ujednání uvedené v předchozí větě však nezakládá právo kupujícího vrátit případně odebrané zboží prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě vrácení zboží prodávajícímu je kupující povinen zajistit, že Zboží bude vráceno v původním obalu a minimální doba trvanlivosti nebude kratší než 2/3 původní minimální doby trvanlivosti. To neplatí u zboží podléhajícího rychlé zkáze, takové zboží není kupující oprávněn vrátit prodávajícímu po řádném převzetí. Nebezpečí na věci kupujícího přechází už převzetím zboží.

V případě, že si kupující nepřebere zboží řádným způsobem v místě dodání, je takové doručení považováno za marné. Marným doručením není dotčeno právo prodávajícího požadovat a vymáhat náhradu škody, která mu v souvislosti s marným doručením vznikla, a to minimálně v rozsahu nákladů vynaložených na dopravu zboží do místa doručení a zpět do skladu prodávajícího. V případě požadavku kupujícího na opětovné doručení je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu také cenu dopravy, která bude stanovena paušální částkou 25 Kč za 1 km trasy.

Osobou způsobilou k převzetí zboží za kupujícího je považována každá osoba nacházející se v prostorách provozovny, která vzbuzuje objektivní dojem, že je oprávněná jednat za kupujícího. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v době doručení zboží. V případě, že v požadovaném termínu doručení není na místě dodání osoba způsobilá k převzetí zboží, nebo nelze-li zboží z jakéhokoliv jiného důvodu řádně předat, řidič telefonicky kontaktuje kupujícího a domluví další postup. Když nebude možné se s kupujícím telefonicky spojit a domluvit další postup, dostane kupující následující pracovní den informaci o marném pokusu o doručení a o stornování objednávky. Prodávající složí dodávku zboží za první uzamykatelné dveře skladu či provozovny kupujícího. Kupující je povinen zajistit prodávajícímu průchodnost a přístup k tomuto skladu či dveřím provozovny.

Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu potřebné daňové doklady nebo dodací list s uvedením sortimentu předávaného zboží včetně množství a ceny tak, aby mohl plnění dodávky řádně zkontrolovat a převzít. Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží na předložené doklady prodávajícího.

Kupující se zavazuje vrátit prodávajícímu zálohované vratné obaly, když prodávající se zavazuje tyto obaly vykoupit. Kupující může vracet zálohované obaly se závozem další dodávky na provozovnu nebo v provozních hodinách velkoobchodního střediska prodávajícího, ze kterého bylo zboží dodáno.

Prodávající je oprávněn změnit druh vykupovaného obalu nebo ukončit výkup konkrétního obalu, tuto změnu je povinen oznámit odběratelům 6 měsíců před provedením změny. Prodávající může přestat používat dosud zálohovaný obal. V takovém případě bude prodávající vykupovat takový nepoužívaný obal ještě minimálně 1 rok od posledního uvedení obalu do oběhu. Prodávající je zároveň povinen informovat spotřebitele o změně peněžní částky za vykupované vratné zálohované obaly po dobu nejméně 30 kalendářních dnů před dnem provedení změny. Odběratelé budou o změně informováni na stránkách www.jip-potraviny.cz.

Odstoupení od smlouvy

Je-li kupující dle této smlouvy zároveň také spotřebitelem, má v jistých, zákonem předvídaných případech právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé podnikání, a to ve lhůtě 14 dnů. V případě uplatnění takového práva nese náklady spojené s vrácením zboží kupující.

Z pochopitelných důvodů nelze vrátit zboží, u kterého mohl být přerušen teplotní řetězec, nebo byl u hygienicky balených potravin porušen obal. Nelze vracet zboží podléhající rychlé zkáze a zboží, u kterého uplynulo již více než 1/3 doporučené doby trvanlivosti. Dále není možné vracet: noviny; periodika; časopisy; stírací losy; jízdenky; kupony; zvukové a obrazové nahrávky včetně počítačových programů, u nichž kupující porušil jejich původní obal. Kupující vrací zboží na své náklady ve velkoobchodním středisku prodávajícího, ze kterého bylo zboží dodáno, po předchozím avízu na kontaktní e-mail. Na vrácené zboží prodávající potvrdí protokol o převzetí a následně vystaví dobropis. Částka, kterou kupující za vrácené zboží uhradil, bude připsána na jeho uvedený účet.

Tímto článkem nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti, vyplývající z platných právních předpisů, která nejsou upravena v obchodních podmínkách odlišně.

Odpovědnost za vady zboží a Reklamace

Kupující je povinen po doručení zboží toto řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho vlastnosti, a to jak s ohledem a jeho kvalitu, tak kvantitu. Potvrzením daňového dokladu nebo dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží co do množství a kvality zkontroloval a převzal.

Kupující je povinen si při přejímce zboží zkontrolovat, zda toto nemá zjevné vady. Při zjištění vad je kupující povinen veškeré nároky z vad uplatnit ihned při přejímce a zboží od řidiče nepřevzít. Řidič odečte vadné zboží na daňovém dokladu nebo dodacím listu. Jedná-li se o úhradu v hotovosti, upraví celkový výběr hotovosti v návaznosti na množství a cenu vadného zboží. Za zjevné vady se považuje:

 1. dodání zboží, u kterého byl zjevně porušen teplotní řetězec při dopravě;
 2. množstevní rozdíly oproti daňovému dokladu nebo dodacímu listu;
 3. dodání jiného než objednaného zboží, pokud se nejedná o přijatelnou alternativu zboží dle těchto podmínek;
 4. mechanické poškození zboží či jeho obalu při přepravě;
 5. překročení záruční doby zboží.

Ostatní vady má kupující možnost reklamovat bezodkladně po jejich zjištění, a to v záruční době zboží. Záruční dobou u zboží se rozumí doba minimální trvanlivosti zboží vyznačená výrobcem na zboží nebo jeho obalu. Je-li na dodaném zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Oznámení vad jiných, než zjevných kupující učiní odesláním reklamačního formuláře na kontaktní e-mail pobočky prodávajícího, ze které bylo zboží kupujícímu doručeno, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady zboží, přičemž je při reklamaci povinen uvést IČO a provozovnu, na kterou zboží odebral, datum dodání, číslo objednávky, číslo prodejního dokladu, druh a množství reklamovaného zboží, důvod reklamace, číslo účtu, na který požaduje případně vyplatit uznanou reklamaci.

Vady potravin podléhajících rychlé zkáze, musí být uplatněny nejpozději následující den po doručení, jinak není kupující oprávněn vady zboží u prodávajícího uplatnit.

Kupující je povinen reklamované zboží řádně uskladnit, především dodržet podmínky skladování vyznačené na výrobku, kdy kupující je povinen tuto skutečnost objektivně prokázat.

O provedeném reklamačním řízení bude sepsán reklamační protokol s určením způsobu vyřízení reklamace.

Kupující je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě k prodávajícímu způsobené nevhodným obalem je odpovědný kupující.

Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. pokud vadu zboží kupující způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
 2. pokud kupující při převzetí zboží o vadě zboží věděl nebo vědět mohl,
 3. pokud reklamace kupujícího odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o zboží podléhající rychlé zkáze,
 4. pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,
 5. které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
 6. způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace kupujícího prodávající právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je prodávající oprávněn vyřídit reklamaci kupujícího dle své volby jedním z následujících způsobů:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. odstranění vady opravou věci,
 3. přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
 4. odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží kupujícímu po vrácení zboží kupujícího.

Dostupnost objednávkových systémů

Prodávající není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností jakéhokoliv objednávkového systému společnosti a za případnou škodu vzniklou v této souvislosti.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby, opomenutí nebo technické obtíže vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webové stránky e-objednávky nebo v důsledku užití webové stránky e-objednávky v rozporu s jejím určením.

Specifická úprava některých institutů

Při uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím jsou smluvní strany oprávněny sjednat si zakotvení specifických institutů do smlouvy, kterými jsou:

 1. kredit – stanovení maximálního možného saldokonta prodávajícího. Prodávající není povinen uzavřít další kupní smlouvy nebo doručit kupujícímu objednané zboží v případě, že celková dlužná částka (i nesplatná) dosáhne či překročí výši sjednaného kreditu,
 2. ručitelský závazek a jiné zajišťovací instituty.

Tyto instituty budou mezi smluvními stranami vždy řešeny v rámci samostatných písemných dohod.

Významná tržní síla

Pro účely posouzení, zda kupující disponuje v souladu se zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle, v aktuálním znění, významnou tržní silou, prodávající prohlašuje, že jeho roční obrat za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců přesáhl částku vyšší než 350. 000. 000 EUR.

Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů kupujícího v souladu s platnou a účinnou legislativou České republiky, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

Kupující je informován, že daňové doklady a dodací listy vystavené prodávajícím za dodávku zboží kupujícím a v nich obsažené osobní údaje, mohou být předány ke zpracování třetí straně za účelem jejich dalšího využití v rámci IT řešení poskytovaného třetí stranou prodávajícímu anebo kupujícím.

Kupující prohlašuje, že pokud poskytne prodávajícímu osobní údaje dalších osob (např. jejich kontaktní údaje) pro účely jejich uvedení na daňové doklady či dodací listy (a to i za účelem jejich předání prodávajícím třetím osobám v souladu s těmito podmínkami), má kupující zajištěny všechny potřebné souhlasy takovýchto osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud zákon o ochraně osobních údajů poskytnutí souhlasů vyžaduje.

Kupující je informován, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky, mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Další a podrobnější informace o zpracování obchodních údajů jsou řešeny samostatným dokumentem umístěným na webových stránkách společnosti na adrese www.jip-potraviny.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju, kdy kupující má povinnost se s těmito seznámit.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky a veškeré uzavřené kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti. Kupující uskutečněním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

V případě reklamace nebo případné úpravy termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace emailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé emailové adresy příjem zprávy.

Prodávající si vyhrazuje právo vyřadit kupujícího ze systému e-objednávka, který za poslední čtyři po sobě jdoucí měsíce neobjednal žádné zboží. Opětovný přístup do systému e-objednávka je možné získat dle instrukcí v sekci Registrace.

Je-li kupující spotřebitelem, má v případě sporu z kupní smlouvy právo na mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v těchto případech Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn zrušit registraci kupujícího v případě, že:

 • kupující ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů svoji podnikatelskou činnost – zároveň je kupující povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího na tento fakt upozornit,
 • se dostane kupující do prodlení se svou úhradou delší než 30 dnů po splatnosti,
 • je vůči kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, nebo podán insolvenční návrh, a to i v případě, že si tento návrh podá sám,
 • je vůči kupujícímu zahájeno exekuční řízení,
 • kupující je v úpadku nebo mu takový hrozí,
 • kupující neuzavře s prodávajícím žádnou kupní smlouvu po dobu delší než 4 měsíce,
 • kupující jiným způsobem poruší své povinnosti stanovené mu obchodními podmínkami nebo smlouvou.

V případě, že by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, jejich vztah se řídí českým právem. Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů tímto nejsou dotčena.

Při kolizi ustanovení upravujících práva a povinnosti z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím při registraci kupujícího a nákupu zboží platí následující posloupnost jednotlivých dokumentů a práv a povinností z nich vyplývajících, kdy přednost má dokument:

 1. písemné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, které bude obsahovat specifickou úpravu práv a povinností odlišnou od této smlouvy,
 2. rámcová smlouva o dodávkách zboží,
 3. karta odběratele,
 4. specifické obchodní podmínky e-objednávek a zákaznické karty (Cash&Carry),
 5. tyto obchodní podmínky.


Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024